Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Rättsfall

En lista av tillgängliga Rättsfall

För att lista Rättsfall under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Husvagn kan inte utmätas om den utgör en stadigvarande och fast bostad för gäldenären. Det fastslår Svea hovrätt i ett precedensbeslut, RH 2019:23

SAMMANFATTNING
Svea hovrätt har fastslagit i ett precedensfall – RH 2019:23 - att en husvagn som utgör en stadigvarande och fast bostad för gäldenären kan inte utmätas.
Hovrätten gör den bedömningen att det är inte försvarligt att utmäta en husvagn som ägs av gäldenären om denna fungerar som en stadigvarande bostad för gäldenären. Värdet för husvagnen bedömdes uppgå till 60 000 kronor och borgenärernas fordringsanspråk uppgick till 500 000 kronor.

Prejudikat från Högsta domstolen om editonsföreläggande om material som lagrats elektroniskt

Av bifogat prejudikat fån Hösta domstolen kan information som lagrats elektroniskt anses omfattas av en skyldighet att hållas tillgängligt genom ett editonsföreläggande.

En fullmakt gäller efter fullmaktsgivarens död - ett prejudikat från Högsta domstolen

Till en viss del gäller en fullmakt efter fullmaktsgivarens död. Det framgår av bifogat prejudikat från Högsta domstolen - domen har inte ännu fått ett NJA nummer.
Om denna fråga kan du läsa mera om i en artikel som du hittar genom att ange fullmakt i sökmenyn.

Editionsföreläggande av digiltal information - Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd. - OBS Högsta domstolen har meddelat dom i frågan, se nedan.

Fråga om elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara föremål för edition. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i hovrättens bedömning att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken i övrigt är uppfyllda. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål Ö 22232-19).
Juristguiden kommer att bevaka frågan och återkommer när HD avgjort rättsfrågan.

Högsta domstolen har nu prövat frågan och meddelat i en dom 200402 målnr Ö2232-19 att edition kan avse ett tillandahållande i elektronisk form av elektroniskt lagrad information. Domen bifogas denna artikel i form av en pdf fil. Se nedan

Två tingsrättsdomare har blivit dömda för tjänstefel

I många fall kritiseras Riksdagens ombudsmän - JO för att de inte är tillräckligt skarpa i sina uttalanden och alltför för sällan använder sig av de mest kraftfullaste verktyget. Väcka åtal när de upptäcker felaktigheter som utförs av anställda hos myndigheterna.

JO har ju möjligheten att väcka åtal mot enskilda tjänstemän när det finns tillräckliga omständigheter som visar att det föreligger ett brott. Denna åtgärd används ytterst sällan av JO. Men det händer och nu senast 2020-03-23 har Hovrätten för Västra Sverige dömt två tingsrättsdomare för tjänstefel på talan av JO. Domarna var ansvariga för att ett antal mål i tingsrätten handlades tillräckligt snabbt och då handläggningen av målen drog ut på tiden ansåg JO och slutligen även hovrätten att domarna brutit mot reglerna i rättegångsbalken. Och de dömdes därför av hovrätten för tjänstefel.

Domen bifogas i original då den är unik; att det är JO som väckt talan inför domstolen och att det är just domare som dragit ut på handläggningstiden i mål som enskilda (kärande) lämnat in (stämningsansökan) för att få en tvistig sak prövad av domstolen.


Bilaga
Dom meddelad av Hovrätten för Västra Sverige 2020-03-23, mål B 3163-19.