Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Rättsfall

En lista av tillgängliga Rättsfall

För att lista Rättsfall under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Prejudikat - barnaga - ringa brott eller misshandel av normalgraden

Två rättsfall - prejudikat från Högsta domstolen - barnaga och fråga om gärningen ska bedömas som ett ringa brott eller som misshandel av normalgraden samt bedömning av påföljd för brottet. (Två prejudikat).

Enkelt bolag - bildat genom konkludent handlande och frågan om likvidation

RH 2012:39 bifogas i pdf fil nedan. Här anger hovrätten hur ett enkelt bolag bildas samt när ett sådant bolag anses ha trätt i likvidation.

RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖR VÅRD I ETT ANNAT LAND ÄN DET EGNA BOSÄTTNINGSLANDET - ETT EU-LAND

Bestämmelser om rätt till ersättning för vård i ett annat land än bosättnings-medlemsstaten finns i direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, patientrörlighetsdirektivet.

Regelverket för den ovan angivna rätten till ersättning bygger på det fria vårdvalet som infördes år 2015.

I denna fråga har Högsta förvaltningsdomen i ett prejudikat prövat olika rättsfrågor som berör denna ersättningsrätt - läs om detta i pdf fil nedan.

Rättsfall – familjerätt – en översikt

Dokumentet i nedan pdf - fil innehåller en liten översikt över rättsfall inom familjerätten. Dokumentet är ett s.k. levande dokument vilket innebär att nya rättsfall förs in i skriften kontinuerligt.
NJA = Prejudikat från Högsta domstolen
RH = Precedensfall från Hovrätterna

Tablåerna över rättsfallen finns i pdf - filen, se nedan.

BEVISBÖRDAN - FÖRMÖGENHETSRÄTTSLIGA MÅL

I tvistemål har parterna ofta olika uppfattningar om betydelsen av ett händelseförlopp, t.ex. om avsikten med en överföring av penningbelopp är en gåva eller lån. Domstolen ska bedöma vem av parterna är det som har skyldigheten (bevisbördan) att bevisa att ett påstående föreligger eller har förelegat. Vem har bevisbördan; och den kan variera.

I viss mån har det fastställts i praxis, när det gäller lån, att det som i regel är borgenären som ska visa att en penningförsträckning de facto är ett lån. Borgenären har således ansetts ha bevisbördan.Skyldigheten att bevisa ett visst rättsfaktum som domstolen kan bygga sin grund på för sitt avgörande kan varierar. Variationerna kan bero på vilken typ av mål det är frågan om och ibland anges det i en lagregel vem som har bevisbördan. Rättspraxis kan också ange vem som har bevisbördan för ett rättsfaktum föreligger eller har förelegat. Ibland kan bevisbördan växla mellan parterna, t.ex. den ena parten kan styrka att ett låneavtal föreligger och motparten kan ha bevisbördan för att återbetalning skett.
Ett axplock av rättspraxis finns angivet i detta dokument - läs hela pdf filen nedan.