Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Rättsfall

En lista av tillgängliga Rättsfall

För att lista Rättsfall under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Editionsföreläggande av digiltal information - Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd.

Fråga om elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara föremål för edition. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i hovrättens bedömning att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken i övrigt är uppfyllda. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål Ö 22232-19).
Juristguiden kommer att bevaka frågan och återkommer när HD avgjort rättsfrågan.

Mål där Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd.

Högsta domstolen har på sin webbplats en tablå över aktuella mål där domstolen beviljat prövningstillstånd. Mål som jag tycker är lite särskilt intressanta har jag kopierat från domstolens webbplats och sammanställt i ett lite axplock som du finner nedan. Om du vill se hela listan kan du se den från domstolens webbplats.
Hela dokumentet finns i nedan pdf - fil..

Prejudikat - barnaga - ringa brott eller misshandel av normalgraden

Två rättsfall - prejudikat från Högsta domstolen - barnaga och fråga om gärningen ska bedömas som ett ringa brott eller som misshandel av normalgraden samt bedömning av påföljd för brottet. (Två prejudikat).

Enkelt bolag - bildat genom konkludent handlande och frågan om likvidation

RH 2012:39 bifogas i pdf fil nedan. Här anger hovrätten hur ett enkelt bolag bildas samt när ett sådant bolag anses ha trätt i likvidation.

RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖR VÅRD I ETT ANNAT LAND ÄN DET EGNA BOSÄTTNINGSLANDET - ETT EU-LAND

Bestämmelser om rätt till ersättning för vård i ett annat land än bosättnings-medlemsstaten finns i direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, patientrörlighetsdirektivet.

Regelverket för den ovan angivna rätten till ersättning bygger på det fria vårdvalet som infördes år 2015.

I denna fråga har Högsta förvaltningsdomen i ett prejudikat prövat olika rättsfrågor som berör denna ersättningsrätt - läs om detta i pdf fil nedan.