Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Rättsfall

En lista av tillgängliga Rättsfall

För att lista Rättsfall under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Två tingsrättsdomare har blivit dömda för tjänstefel

I många fall kritiseras Riksdagens ombudsmän - JO för att de inte är tillräckligt skarpa i sina uttalanden och alltför för sällan använder sig av de mest kraftfullaste verktyget. Väcka åtal när de upptäcker felaktigheter som utförs av anställda hos myndigheterna.

JO har ju möjligheten att väcka åtal mot enskilda tjänstemän när det finns tillräckliga omständigheter som visar att det föreligger ett brott. Denna åtgärd används ytterst sällan av JO. Men det händer och nu senast 2020-03-23 har Hovrätten för Västra Sverige dömt två tingsrättsdomare för tjänstefel på talan av JO. Domarna var ansvariga för att ett antal mål i tingsrätten handlades tillräckligt snabbt och då handläggningen av målen drog ut på tiden ansåg JO och slutligen även hovrätten att domarna brutit mot reglerna i rättegångsbalken. Och de dömdes därför av hovrätten för tjänstefel.

Domen bifogas i original då den är unik; att det är JO som väckt talan inför domstolen och att det är just domare som dragit ut på handläggningstiden i mål som enskilda (kärande) lämnat in (stämningsansökan) för att få en tvistig sak prövad av domstolen.


Bilaga
Dom meddelad av Hovrätten för Västra Sverige 2020-03-23, mål B 3163-19.

Editionsföreläggande av digiltal information - Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd.

Fråga om elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara föremål för edition. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i hovrättens bedömning att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken i övrigt är uppfyllda. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål Ö 22232-19).
Juristguiden kommer att bevaka frågan och återkommer när HD avgjort rättsfrågan.

Mål där Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd.

Högsta domstolen har på sin webbplats en tablå över aktuella mål där domstolen beviljat prövningstillstånd. Mål som jag tycker är lite särskilt intressanta har jag kopierat från domstolens webbplats och sammanställt i ett lite axplock som du finner nedan. Om du vill se hela listan kan du se den från domstolens webbplats.
Hela dokumentet finns i nedan pdf - fil..

Prejudikat - barnaga - ringa brott eller misshandel av normalgraden

Två rättsfall - prejudikat från Högsta domstolen - barnaga och fråga om gärningen ska bedömas som ett ringa brott eller som misshandel av normalgraden samt bedömning av påföljd för brottet. (Två prejudikat).

Enkelt bolag - bildat genom konkludent handlande och frågan om likvidation

RH 2012:39 bifogas i pdf fil nedan. Här anger hovrätten hur ett enkelt bolag bildas samt när ett sådant bolag anses ha trätt i likvidation.