Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Rättsfall

En lista av tillgängliga Rättsfall

För att lista Rättsfall under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Alla

Prejudikat - Utmätning av andel i dödsbo - denuntiation

Ett arvsavstående har inte ansetts hindra utmätning för den avstående arvingens skuld av hans andel i dödsboet, då boet inte underrättats om avståendet. Även fråga om denuntiationskravets innebörd.

4 kap. 17 § utsökningsbalken (1981:774)
NJA 1993 s. 34 (Högsta domstolen).

Juristguiden har också i en artikel behandlat denna rättsfråga – se under menyn Artiklar och kategori, Arv eller Utmätning.

Läs domen i sin helhet – se PDF nedan.

Prejudikat - Efterarv enligt 3 kap 8 § ärvdabalken - kan gälla även vid testamente

Rätt till efterarv i 3 kap. 8 § ärvdabalken omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i
testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en tillämpning av bestämmelsen.

HÖGSTA DOMSTOLEN – NJA 2016 s. 442

Läs domen i sin helhet – se PDF nedan.

Prejudikat - om utmätning av en fastighet som är bostad för gäldenären

Målet gäller utmätning av en bostadsfastighet. Det aktualiserar betydelsen av en enskilds rätt till respekt för sitt hem vid den försvarlighetsbedömning som ska göras enligt 4 kap. 3 § första stycket utsökningsbalken respektive den intresseavvägning som ska göras enligt andra stycket i samma lagrum.

HÖGSTA DOMSTOLEN – NJA 2018 s. 9

Läs domen i sin helhet – se PDF nedan.

Prejudikat - om väckande av talan om laglottskränkning

I denna dom prövar Högsta domstolen om en talan avseende laglottskränkning har väckts inom den i 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken föreskrivna tidsfristen om ett år. Avgörande för vid vilken tidpunkt fristen börjar löpa är när bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades, och frågan är närmare bestämt när så ska anses ha skett.

HÖGSTA DOMSTOLEN – NJA 2018 s. 341
DOM: meddelad i Stockholm den 29 maj 2018
Mål nr.: T 4168-17

Läs domen i sin helhet – se PDF nedan.

Prejudikat - god man eller är det tillräckligt med avtalsfullmakt

God man enligt 11 kap. 4 § FB har förordnats då den enskildes hjälpbehov ansetts inte kunna tillgodoses genom att anlita en fullmaktshavare enligt avtalslagen.

HÖGSTA DOMSTOLEN – NJA 2018 s. 825

Läs domen i sin helhet – se PDF nedan.