Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Alla

Litteratur - Efterarv

ANDERS ERIKSSON, EFTERARV - KOMPLIKATIONER VID SLUTLIG FÖRDELNING AV KVARLÅTENSKAP, 2018.

I den här boken redogör författaren utförligt för de regler som gäller vid efterarv. Med efterarv avses den som har arvsrätt efter en person som först fått ärva efter en avliden, exempelvis mellan makar; efterarvet grundar sig på anknytningen till den först avlidna. Denna arvsrätt kan grunda sig på legala regler eller på grund av ett testamente.

En vanlig och viktig situation är när makar ärver varandra och de har barn som inte är deras gemensamma. Barnet är s.k. särkullbarn efter den först avlidna av makarna. Särkullbarn har alltid rätt till sitt arv direkt efter den avlidna föräldern och behöver inte vänta med att få ut sitt arv efter den efterlevande makens bortgång. Särkullbarnet kan också vänta med att ta ut sitt arv efter den sist avlidna av makarna. Men innan det görs ett sådant avstående är det viktigt att känna till vilka risker som följer med avståendet. Kan min arvslott minska, och så vidare.

Författaren beskriver olika hypoteser kring de olika val man kan göra, ta ut arvslotten direkt eller vänta tills den efterlevande maken går bort.

I dagens samhälle är det inte ovanligt att en familjekonstellation består av makar med barn som inte är deras gemensamma utan en blandning av "dina och mina barn." Boken tar upp olika situationer som kan uppstå och hur ett särkullbarn bäst kan skydda sin arvslott. Vidare ger boken en inblick om vilken verkan ett äktenskapsförord och bodelning kan ha vid beräkningen av en arvslott.

Boken vänder sig förstås till jurister men är också läsvärd för familjer som vet att efterarv kan bli aktuell och då särskilt för familjemedlemmar där det kan bli fråga om arv för särkullbarn.

Christer Nilsson

Rättsrötan i Sverige på 1950-talet

Olika domar och juridiska utredningar har efter granskning av journalister visat sig varit rena rama justitiemord. Dessa händelser har hänt i nutid. I detta sammanhang får man inte glömma att Sverige inte är ett så oskuldsfullt och rättfärdigt land. I Sverige förekom det redan på
1950-talet rättsskandaler som vara rena rättsrötan.
Nedan följer ett utdrag från Wikipedia om ett fall som utgör en del av rättsrötan i Sverige på 1950-talet.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.

Sambor enligt sambolagen (2003:376)

När anses man vara sambos?
Enligt sambolagen anses man vara sambor om följande omständigheter(rekvisit) råder.

• Två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och de har ett gemensamt hushåll.
• Sambolagen gäller även för homosexuella par som är sambos.

Sambolagen gäller dock inte om en av parterna är gift eller är registrerad för ett partnerskap. (Se 1 § st. 1 och st. 3 – 4 sambolagen).

För att det ska anses föreligga ett samboförhållande krävs det således att samboendet ska ha en reell form av varaktighet. Korta eller tillfälliga förbindelser är inte tillräckligt.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.

Kan ett arvsavstående hindra utmätning?

Om en dödsbodelägare gör ett arvsavstående uppkommer det sakrättsliga skyddet mot dennes borgenärer först när avståendet denuntierats till dödsboet. Innan dess kan utmätning ske för skulder som finns hos den som avstår från arvet.

Ett arvsavstående hindrar inte utmätning av den avstående arvingens andel i dödsboet för dennes skulder, om inte boet underrättats (denuntierats) om avståendet.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.

Hinder mot utmätning - arvsavsägelse

Om en dödsbodelägare gör ett arvsavstående uppkommer det sakrättsliga skyddet mot dennes borgenärer först när avståendet
denuntierats till dödsboet. Innan dess kan utmätning ske för skulder som finns hos den som avstår från arvet.

Läs artikeln i sin helhet – se PDF nedan.